Visie

Onze Visie

Wij geloven dat God de wereld goed en volmaakt geschapen heeft. Helaas heeft het kwaad invloed gekregen op mensen en zijn we van God vandaan geraakt. God had en heeft de wereld echter zo lief, dat Hij dat niet heeft losgelaten. Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld om de strijd aan te gaan met het kwaad. Om zo mens en God weer bijeen te kunnen brengen. Jezus heeft het kwaad overwonnen door alleen maar goed te doen. Het kostte Hem Zijn leven, maar God wekte Hem weer op uit de dood. Zo heeft Jezus Christus de grote overwinning behaald op zonde en dood. En zo mogen wij door Hem weer verzoend worden met God de Vader. Hij geeft ons vervolgens de opdracht om dit evangelie handen en voeten te geven in deze wereld. Om te zien naar elkaar. De goede boodschap door te geven, zodat mensen gered worden en het geluk in God weer mogen vinden. Hij geeft ons leven zin en inhoud.

Dit geloof belijden wij met de kerk vanuit de geschiedenis en de kerk wereldwijd in de apostolische geloofsbelijdenis:


Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeen­schap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Met de Varende Gemeente zijn wij voornamelijk gericht op de varende medemens. Een categorie die vaak niet in staat is om op regelmatige wijze mee te leven met een walgemeente. De Varende Gemeente is dan ook dienstbaar aan de walgemeentes en wil graag met de diverse gemeentes langs de rivieren in contact staan.
Samengevat is onze missie: Kerk voor varenden


Deze missie wordt vormgegeven in de volgende kernactiviteiten:
1 Zondagse samenkomsten in Duisburg en Mannheim
2 Diverse activiteiten voor ontmoeting en toerusting.
3 Pastorale boordbezoeken.

E-mail verzonden